فیزیک اتمی و هسته ای دوره ها

ما 11 دوره را برای شما پیدا کردیم
مشاهده
Sale Off

فیزیک هسته ای

همه سطح‌ها

دوره آموزشی فیزیک هسته ای ویژه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد …

سینماتیک و دینامیک نسبیتی

متوسط

گروه آموزشی ساینس آزمون جهت آمادگی داوطلبان آزمون کارشناسی‌ارشد رشته‌های …

اثرات دوگانگی موج-ذره

14 درس
متوسط

گروه آموزشی ساینس آزمون جهت آمادگی داوطلبان آزمون کارشناسی‌ارشد رشته‌های …

ساختار اتم و مدل های اتمی

متوسط

گروه آموزشی ساینس آزمون جهت آمادگی داوطلبان آزمون کارشناسی‌ارشد رشته‌های …

مبانی هسته ای

متوسط

گروه آموزشی ساینس آزمون جهت آمادگی داوطلبان آزمون کارشناسی‌ارشد رشته‌های …

واپاشی های رادیواکتیو

متوسط

گروه آموزشی ساینس آزمون جهت آمادگی داوطلبان آزمون کارشناسی‌ارشد رشته‌های …

برهمکنش تابش با ماده و آشکارسازی

8 درس
متوسط

گروه آموزشی ساینس آزمون جهت آمادگی داوطلبان آزمون کارشناسی‌ارشد رشته‌های …

Sale Off

دوره جامع هم مسیر رادیوبیولوژی

39 درس
همه سطح‌ها

در دوره جامع هم مسیر رادیوبیولوژی، داوطلبان می‌توانند دروس فیزیک …

آنچه خواهید آموخت
فیزیک اتمی و هسته ای
ریاضی عمومی
فیزیک پرتوها
رادیوبیولوژی