فیزیک عمومی دوره ها

ما 7 دوره را برای شما پیدا کردیم
مشاهده

فیزیک مکانیک

متوسط

گروه آموزشی ساینس آزمون جهت آمادگی داوطلبان آزمون کارشناسی‌ارشد رشته‌های …

فیزیک صوت و ترمودینامیک

متوسط

گروه آموزشی ساینس آزمون جهت آمادگی داوطلبان آزمون کارشناسی‌ارشد رشته‌های …

فیزیک الکتریسیته و مغناطیس

متوسط

گروه آموزشی ساینس آزمون جهت آمادگی داوطلبان آزمون کارشناسی‌ارشد رشته‌های …

فیزیک مبانی نور

متوسط

گروه آموزشی ساینس آزمون جهت آمادگی داوطلبان آزمون کارشناسی‌ارشد رشته‌های …

Sale Off

دوره جامع هم مسیر رادیوبیولوژی

39 درس
همه سطح‌ها

در دوره جامع هم مسیر رادیوبیولوژی، داوطلبان می‌توانند دروس فیزیک …

آنچه خواهید آموخت
فیزیک اتمی و هسته ای
ریاضی عمومی
فیزیک پرتوها
رادیوبیولوژی
Sale Off

دوره جامع هم مسیر تصویربرداری پزشکی

30 درس
همه سطح‌ها

در دوره جامع هم‌مسیر تصویربرداری پزشکی، داوطلبان می‌توانند دروس فیزیک …

آنچه خواهید آموخت
هم‌مسیر با شما برای فراگیری:
فیزیک اتمی و هسته ای
ریاضی عمومی
فیزیک عمومی
فیزیک پرتوشناسی تشخیصی
تکنیک های تصویربرداری پزشکی
Sale Off

دوره جامع هم مسیر فیزیک پزشکی

30 درس
همه سطح‌ها

در دوره جامع هم‌مسیر فیزیک پزشکی، داوطلبان می توانند دروس …

آنچه خواهید آموخت
هم‌مسیر با شما برای فراگیری فیزیک اتمی و هسته ای، ریاضی عمومی و فیزیک عمومی