فیزیک پزشکی دوره ها

ما 19 دوره را برای شما پیدا کردیم
مشاهده
Sale Off

فیزیک هسته ای

همه سطح‌ها

دوره آموزشی فیزیک هسته ای ویژه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد …

سینماتیک و دینامیک نسبیتی

متوسط

گروه آموزشی ساینس آزمون جهت آمادگی داوطلبان آزمون کارشناسی‌ارشد رشته‌های …

اثرات دوگانگی موج-ذره

14 درس
متوسط

گروه آموزشی ساینس آزمون جهت آمادگی داوطلبان آزمون کارشناسی‌ارشد رشته‌های …

ساختار اتم و مدل های اتمی

متوسط

گروه آموزشی ساینس آزمون جهت آمادگی داوطلبان آزمون کارشناسی‌ارشد رشته‌های …

مبانی هسته ای

متوسط

گروه آموزشی ساینس آزمون جهت آمادگی داوطلبان آزمون کارشناسی‌ارشد رشته‌های …

واپاشی های رادیواکتیو

متوسط

گروه آموزشی ساینس آزمون جهت آمادگی داوطلبان آزمون کارشناسی‌ارشد رشته‌های …

برهمکنش تابش با ماده و آشکارسازی

8 درس
متوسط

گروه آموزشی ساینس آزمون جهت آمادگی داوطلبان آزمون کارشناسی‌ارشد رشته‌های …

فیزیک مکانیک

متوسط

گروه آموزشی ساینس آزمون جهت آمادگی داوطلبان آزمون کارشناسی‌ارشد رشته‌های …