فروشگاه ما

1,350,000 تومان-4,750,000 تومان1,350,000 تومان-6,780,000 تومان

دوره جامع هم مسیر رادیوبیولوژی

350,000 تومان-1,295,000 تومان350,000 تومان-1,850,000 تومان

فیزیک پرتوها: تشخیص و درمان با طیف امواج الکترومغناطیسی!

150,000 تومان-1,275,000 تومان150,000 تومان-1,700,000 تومان

آزمون‌های آزمایشی ارشد وزارت بهداشت ساینس آزمون

250,000 تومان-931,000 تومان250,000 تومان-1,330,000 تومان

دوره رادیوبیولوژی: صفر تا صد اثرات پرتو و حفاظت!

250,000 تومان-840,000 تومان250,000 تومان-1,200,000 تومان

فیزیک هسته ای: ازمبانی تا پوشش کامل مباحث آزمون ارشد