دوره ها

ما 41 دوره را برای شما پیدا کردیم
مشاهده
Sale Off

فیزیک هسته ای

همه سطح‌ها

دوره آموزشی فیزیک هسته ای ویژه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد …

دزیمتری

متوسط

گروه آموزشی ساینس آزمون جهت آمادگی داوطلبان آزمون کارشناسی‌ارشد رشته …

فیزیک MRI

متوسط

گروه آموزشی ساینس آزمون جهت آمادگی داوطلبان آزمون کارشناسی‌ارشد رشته …

پرتودرمانی

متوسط

گروه آموزشی ساینس آزمون جهت آمادگی داوطلبان آزمون کارشناسی‌ارشد رشته …

رادیوگرافی و توموگرافی کامپیوتری

متوسط

گروه آموزشی ساینس آزمون جهت آمادگی داوطلبان آزمون کارشناسی‌ارشد رشته …

فیزیک پزشکی هسته ای

متوسط

گروه آموزشی ساینس آزمون جهت آمادگی داوطلبان آزمون کارشناسی‌ارشد رشته …

حفاظت پرتویی

متوسط

گروه آموزشی ساینس آزمون جهت آمادگی داوطلبان آزمون کارشناسی‌ارشد رشته …

آثار پرتو و اصول حفاظت پرتوی

متوسط

گروه آموزشی ساینس آزمون جهت آمادگی داوطلبان آزمون کارشناسی‌ارشد رشته …