فروشگاه ما

1,940,000 تومان-6,740,000 تومان1,940,000 تومان-10,360,000 تومان

دوره جامع هم مسیر تصویربرداری پزشکی

400,000 تومان-1,778,000 تومان400,000 تومان-2,240,000 تومان

تکنیک های تصویربرداری پزشکی: لقمه‌های آماده تکنیکال

250,000 تومان-1,295,000 تومان250,000 تومان-1,850,000 تومان

فیزیک عمومی: سیر تا پیاز هالیدی!

150,000 تومان-1,275,000 تومان150,000 تومان-1,700,000 تومان

آزمون‌های آزمایشی ارشد وزارت بهداشت ساینس آزمون

250,000 تومان-840,000 تومان250,000 تومان-1,200,000 تومان

فیزیک هسته ای: ازمبانی تا پوشش کامل مباحث آزمون ارشد