فروشگاه ما

1,260,000 تومان-4,650,000 تومان1,350,000 تومان-7,150,000 تومان

دوره جامع هم مسیر فیزیک پزشکی

250,000 تومان-1,295,000 تومان250,000 تومان-1,850,000 تومان

فیزیک عمومی: سیر تا پیاز هالیدی!

150,000 تومان-1,275,000 تومان150,000 تومان-1,700,000 تومان

آزمون‌های آزمایشی ارشد وزارت بهداشت ساینس آزمون

250,000 تومان-840,000 تومان250,000 تومان-1,200,000 تومان

فیزیک هسته ای: ازمبانی تا پوشش کامل مباحث آزمون ارشد